define trong PHP

Define Trong Php

Trong PHP, từ khóa “define” được sử dụng để định nghĩa một hằng số. Hằng số là một biến không thể thay đổi giá trị sau khi đã được định nghĩa. Sự khác biệt chính giữa hằng số và biến là hằng số không bắt buộc phải sử dụng dấu đô-la ($) trước tên của nó, và không thể thay đổi giá trị sau khi đã được định nghĩa.

Ứng dụng của define trong PHP

Tính toán được xác định trước giá trị không đổi

Một trong những ứng dụng chính của define trong PHP là định nghĩa các hằng số cho các giá trị mà bạn biết trước và không thay đổi trong quá trình thực thi của ứng dụng. Các hằng số có thể được sử dụng để đại diện cho các giá trị như đường dẫn tệp tin, cài đặt cơ bản của ứng dụng, các mã lỗi cố định, và nhiều hơn nữa.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng define để định nghĩa một hằng số cho đường dẫn tới thư mục chứa các tệp tin tĩnh của trang web của bạn:

define("STATIC_FILES_PATH", "/var/www/html/static/");

Sau đó, bạn có thể sử dụng hằng số này để truy cập các tệp tin tĩnh trong mã PHP của bạn:

$imagePath = STATIC_FILES_PATH . "images/logo.png";

Cải thiện sự đọc và bảo trì mã

Việc sử dụng hằng số thay vì giá trị cứng có thể làm cho mã PHP của bạn dễ đọc hơn và dễ bảo trì hơn. Khi bạn sử dụng hằng số, mọi người đọc mã của bạn có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa của một giá trị cụ thể và có thể điều chỉnh nó một cách dễ dàng hơn.

Đảm bảo tính nhất quán và kiểm soát

Việc sử dụng hằng số thay vì biến có thể giúp đảm bảo tính nhất quán của mã của bạn và tránh được việc ghi đè (overwrite) không cần thiết lên các giá trị. Bởi vì hằng số không thể thay đổi giá trị sau khi đã được định nghĩa, bạn có thể chắc chắn rằng một hằng số sẽ giữ nguyên giá trị của nó trong suốt quá trình thực thi của ứng dụng.

Cách sử dụng define trong PHP

Để sử dụng define trong PHP, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

define(name, value, case_insensitive);

Trong đó:

 • name: Tên của hằng số bạn muốn định nghĩa.
 • value: Giá trị của hằng số.
 • case_insensitive (tùy chọn): Nếu được đặt là true, hằng số sẽ không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng define trong PHP:

Ví dụ 1: Định nghĩa hằng số và sử dụng nó

define("SITE_NAME", "My Website");
echo SITE_NAME; // Kết quả: My Website

Ví dụ 2: Sử dụng hằng số để thiết lập các cài đặt:

define("DB_HOST", "localhost");
define("DB_USERNAME", "root");
define("DB_PASSWORD", "password");
define("DB_NAME", "my_database");
// Sau đó sử dụng hằng số này trong kết nối cơ sở dữ liệu
$conn = new mysqli(DB_HOST, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, DB_NAME);

Ví dụ 3: Sử dụng hằng số cho mã lỗi

define("ERROR_CODE_NOT_FOUND", 404);
define("ERROR_CODE_INTERNAL_SERVER_ERROR", 500);

// Sau đó sử dụng hằng số này để xử lý lỗi
if ($error) {
  http_response_code(ERROR_CODE_INTERNAL_SERVER_ERROR);
  echo "Internal Server Error";
} else {
  http_response_code(ERROR_CODE_NOT_FOUND);
  echo "Page Not Found";
}

Ví dụ 4: Sử dụng hằng số không phân biệt chữ hoa chữ thường

define("CONSTANT_CASE", "This is case-sensitive constant.", false);
define("case_sensitive", "This is case-insensitive constant.", true);

echo CONSTANT_CASE; // Kết quả: This is case-sensitive constant.
echo constant_case; // Kết quả: This is case-insensitive constant.
echo CONSTANT_CASE; // Kết quả: This is case-insensitive constant. (do đã đặt case_insensitive là true)

Điều quan trọng cần nhớ là hằng số không thể thay đổi giá trị sau khi đã được định nghĩa, và bạn không cần sử dụng dấu $ trước tên hằng số khi sử dụng chúng.

Lưu ý khi dùng define trong php

Khi sử dụng define trong PHP, có một số lưu ý quan trọng cần nhớ:

 1. Hằng số không thể thay đổi giá trị sau khi đã được định nghĩa: Một khi hằng số đã được định nghĩa bằng define(), bạn không thể thay đổi giá trị của nó trong quá trình thực thi của mã PHP. Điều này đảm bảo rằng hằng số giữ nguyên giá trị của nó trong suốt vòng đời của ứng dụng.
 2. Không cần sử dụng dấu $ khi sử dụng hằng số: Khi sử dụng một hằng số, bạn không cần phải sử dụng dấu $ trước tên của nó như khi sử dụng biến.
 3. Chỉ có thể chứa giá trị cố định: Hằng số chỉ có thể chứa giá trị cố định, không thể chứa kết quả của các biểu thức hoặc các phương thức. Giá trị của hằng số phải được xác định trong thời gian biên dịch.
 4. Tên hằng số có thể chứa chữ cái, số và dấu gạch dưới (underscore): Tên của một hằng số có thể bắt đầu bằng một chữ cái hoặc dấu gạch dưới, nhưng không thể bắt đầu bằng một số.
 5. Tên hằng số không phân biệt chữ hoa chữ thường (tuỳ chọn): Bạn có thể đặt tuỳ chọn case_insensitive thành true để làm cho tên của hằng số không phân biệt chữ hoa chữ thường. Tuy nhiên, điều này không khuyến khích vì nó có thể gây hiểu nhầm và gây khó khăn trong việc đọc mã.
 6. Lưu ý về không gian tên (namespace) và tên hằng số: Nếu bạn đang làm việc trong một không gian tên (namespace), bạn phải xác định tên của hằng số với tên không gian tên đầy đủ hoặc sử dụng từ khóa use để định rõ không gian tên trước khi sử dụng hằng số.
 7. Sử dụng hằng số cho tính nhất quán và dễ bảo trì: Sử dụng hằng số thay vì các giá trị cứng có thể làm cho mã của bạn dễ đọc hơn, dễ bảo trì hơn và giúp tránh lỗi trong mã.

Nhớ những lưu ý trên sẽ giúp bạn sử dụng define một cách hiệu quả và an toàn trong mã PHP của mình.

Những câu hỏi liên quan đến define trong php

Dưới đây là một số câu hỏi liên quan đến define trong PHP mà bạn có thể gặp:

define và const có điểm khác biệt gì?

define là một hàm, còn const là một từ khóa.

define có thể được sử dụng bên ngoài của các phạm vi lớp (global scope), trong khi const chỉ có thể được sử dụng trong các lớp và không thể sử dụng bên ngoài chúng.

define có thể được sử dụng để định nghĩa hằng số trong thời gian chạy (runtime), trong khi const được định nghĩa trong thời gian biên dịch (compile time).

Hằng số có thể được định nghĩa trong hàm không?

Có, bạn có thể định nghĩa hằng số bên trong một hàm sử dụng define. Tuy nhiên, hằng số đó chỉ có thể sử dụng trong phạm vi của hàm đó.

Làm thế nào để kiểm tra xem một hằng số đã được định nghĩa hay chưa?

Bạn có thể sử dụng hàm defined() để kiểm tra xem một hằng số có được định nghĩa hay không. Nếu hằng số đã được định nghĩa, hàm này sẽ trả về true, ngược lại sẽ trả về false.

Hằng số có thể sử dụng trong các biểu thức không?

Hằng số không thể chứa giá trị động hoặc kết quả của các biểu thức. Chúng chỉ có thể chứa giá trị cố định được xác định trong thời gian biên dịch.

Tại sao sử dụng hằng số thay vì biến?

Sử dụng hằng số giúp tăng tính nhất quán và dễ bảo trì trong mã của bạn. Đồng thời, hằng số không thể thay đổi giá trị sau khi đã được định nghĩa, giúp tránh lỗi khi mã của bạn được thực thi.

Hằng số có phân biệt chữ hoa chữ thường không?

Theo mặc định, hằng số trong PHP là phân biệt chữ hoa chữ thường. Tuy nhiên, bạn có thể đặt tuỳ chọn case_insensitive thành true khi sử dụng define để làm cho hằng số không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Làm thế nào để truy cập hằng số từ một lớp trong PHP?

Bạn có thể truy cập hằng số từ một lớp bằng cách sử dụng tên lớp, theo sau là dấu hai chấm :: và tên của hằng số. Ví dụ: ClassName::CONSTANT_NAME.

Những câu hỏi này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng define và hằng số trong PHP.

Tra cứu đơn hàng
Gọi tư vấn
Email: info@handx.vn
Chỉ đường
Tư vấn nhanh